Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Download

Hundscheid Advocaten

1. Hundscheid Advocaten is de naam waaronder naar buiten treden enerzijds de eenmanszaak van Mr. F.H.I. Hundscheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51551853, en anderzijds de eenmanszaak van Mr. T.M.T.M. Lindeman, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58484914. Beide eenmanszaken oefenen zelfstandig de praktijk uit, onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico.

Opdracht en algemene voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toe- passing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens de genoemde eenmanszaken en alle daarmede samen- hangende rechtsbetrekkingen.

3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle voormalige, huidige en toekomstige advocaten en medewerkers van de genoemde eenmanszaken en alle personen die door de hierna sub 5. vermelde Opdrachtnemer bij de uit- voering van een opdracht worden ingeschakeld onderscheidenlijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Opdrachtnemer is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6: 253 BW.

4. De toepasselijkheid van algemene voor- waarden, hoe ook genaamd, van de cliënt als opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Een overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen enerzijds de cliënt als opdrachtgever en anderzijds hetzij de eenmanszaak van Mr. Hundscheid hetzij de eenmanszaak van Mr. Lindeman, nader te noemen: Opdrachtnemer. De cliënt kan geen andere persoon dan Opdrachtnemer aanspreken tot nakoming van de overeenkomst dan wel schadeplichtig stellen. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7: 404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid ves- tigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

6. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van aan hem verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7. De cliënt is verplicht alle relevante informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij dient in te staan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

8. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van de cliënt een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.9. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de cliënt een derde kennis laat nemen van door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdracht- nemer verrichte werkzaamheden, dient de cliënt deze derde erop te wijzen dat deze daaraan geen rechten kan ontlenen en tevens ervoor zorg te dragen dat deze derde deze algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten aanvaardt.

10. De cliënt vrijwaart Opdrachtnemer en diens medewerkers en hulppersonen tegen alle vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met ten behoeve van de cliënt door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en door Opdrachtnemer ten onrechte gedane meldingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring omvat ook de daar- mede verband houdende kosten.

11. Het staat Opdrachtnemer vrij een aan hem verstrekte opdracht onder diens verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door hem aan te wijzen personeelsleden. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waaronder procesgemachtigden en deurwaarders en, na overleg met de cliënt, deskundigen en externe adviseurs.

Declaratie en betaling

12. Opdrachtnemer is bevoegd diens tarieven van tijd tot tijd binnen redelijke grenzen te verhogen. Verhoging zal op zijn vroegst kunnen plaatsvinden zes maanden nadat de opdracht is verstrekt.

13. Er is geen opschorting of verrekening door de cliënt toegestaan.

14. Indien de cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, komen alle in redelijkheid door Opdracht- nemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op de voet van het Besluit vergoeding voor buitengerechte- lijke incassokosten. In andere gevallen worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op ten minste 15 % van het niet betaalde gedeelte van de declaratie met een minimum van € 150,00, te vermeer- deren met de aan Opdrachtnemer in rekening gebrachte verschotten.

15. Indien de cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd diens werkzaam- heden op te schorten of de opdracht te beëindigen.

Aansprakelijkheidsbeperking

16. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder de door Opdrachtnemer afge- sloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeer- derd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder deze verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Op- drachtnemer beperkt tot een bedrag van € 10.000,00.

17. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd namens de cliënt aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

18. Personen, die zijn verbonden aan Opdrachtnemer, zijn in geen geval aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht. Onder de personen, die zijn verbonden aan Opdracht- nemer, zijn begrepen alle voormalige, huidige en toekomstige werknemers, adviseurs, stagiairs, uitzendkrachten en andere medewerkers.

19. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Gegevensverwerking

20. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt er mee in dat Opdrachtnemer gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

21. Beide partijen dienen zorg te dragen voor de beveiliging van elektronische communicatie en be- standen door gebruik te maken van een geactualiseerde virusbescherming, die in het maatschappelijk verkeer als toereikend wordt beschouwd. Indien hieraan is voldaan is een partij niet aansprakelijk jegens de andere partij voor schade in verband met een overgebracht virus.

22. Indien bij de uitvoering van opdrachten derden worden ingeschakeld, mag Opdrachtnemer informatie van en over de cliënt ter kennis van deze derden brengen, tenzij de cliënt vooraf heeft medegedeeld dat hiervoor diens toestemming is vereist.

23. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van de cliënt en voor de cliënt werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen.

24. Opdrachtnemer bewaart elektronische en/of papieren dossiers zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag Opdrachtnemer deze dossiers vernietigen.

Slotbepalingen

25. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Neder- lands recht van toepassing.

26. Geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht of door Opdracht- nemer verrichte werkzaamheden zullen worden be- slecht door de Rechtbank Limburg, die bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Indien Opdrachtnemer als eisende partij optreedt, is hij, niettegenstaande het voorgaande, bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde rechter.

27. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden is alleen de Nederlandse tekst bindend.

Sittard, februari 2020

Download